Alles wat je moet weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is 01-01-2020 ingegaan en heeft als doel bepaalde groepen werknemers beter te beschermen. Het gaat dan om uitzendkrachten, payrollkrachten en oproepkrachten, die vaak kwetsbaarder zijn dan werknemers in loondienst. De WAB regelt:

  • de definitie van een oproepovereenkomst
  • de definitie van payrolling
  • het periode- en ketensysteem
  • de transitievergoeding
  • ontslag bij de kantonrechter; de cumulatiegrond
  • de WW-premie

Alles met als doel om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang aantrekkelijker te maken voor de werkgever. Interfact Uitzendburo hanteert de Wet Arbeidsmarkt in Balans t.a.v. het oproepen en afzeggen van oproepkrachten.

Banner WAB

De belangrijkste onderdelen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans:

Verruiming ketenregeling

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaalt dat een werkgever maximaal drie tijdelijke (opeenvolgende) contracten mag sluiten in een periode van maximaal twee jaar.
Daarna ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een keten van contracten wordt pas doorbroken als er een periode van meer dan zes maanden (26 weken) tussen zit. Deze periode kan binnen een cao worden verkort naar drie maanden. 

Meer bescherming voor oproepkrachten

Werknemers met een oproepcontract (nulurencontract, min-maxcontract en/of een contract waarin de loondoorbetalingsverplichting bij gebrek aan werk is uitgesloten) moesten tot 1-1-2020 continu beschikbaar zijn. De WAB biedt hen meer zekerheid ten aanzien van de te werken dagen en uren.

Lagere ww-premie bij vaste contracten en jongeren

De hoogte van de WW-premie (hoog/laag) was tot 1-1-2020 afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.

Wijziging door de WAB

De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verruimd van twee naar drie jaar

De onderbreking van zes maanden (26 weken) in de ketenbepaling blijft onveranerd

In uitzonderingsgevallen kan de keten van drie tijdelijke contracten in drie jaar worden verlengd naar zes contracten in vier jaar, bijvoorbeeld in geval van uitzenden.

Wijziging door de WAB

Voor alle oproepcontracten (dus ook voor min-maxcontracten) geldt nu een minimumduur per oproep van drie uur.

De werkgever moet de werknemer ten minste vier kalenderdagen van te voren schriftelijk (per e-mail) of elektronisch (via een app) oproepen. Doet hij dat pas later dan is de werknemer niet verplicht om te komen. Tenzij dit overeengekomen is met de werknemer.

Als de werkgever de schriftelijke / elektronische bevestigde oproep korter dan vier kalenderdagen van tevoren wijzigt of intrekt, moet hij de oproepkracht toch het loon uitbetalen dat hij zou hebben verdiend als hij wel had kunnen werken. Bij de berekening van de termijn van vier dagen wordt de geplande werkdag niet meegeteld.

De werkgever is onder voorwaarden verplicht om (steeds) na 12 maanden, de werknemer een contractaanbod te doen inclusief loondoorbetalingsverplichting, voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan het gemiddeld aantal verloonde uren in de voorafgaande 12 maanden. Voor de berekening van de 12 maanden worden arbeidsovereenkomsten die elkaar binnen zes maanden (26 weken) opvolgen samengeteld.

De opzegtermijn voor de werkgever is vier dagen. Hierdoor kan de werknemer sneller elders een arbeidsovereenkomst aangaan.

Wijziging door de WAB

De sectorindeling van bedrijven voor de WW is vervallen; voor de ZW/WGA blijft deze voorlopig nog bestaan.

De hoogte van de WW-premie wordt bepaald door het soort contract dat de werkgever sluit met de werknemer; werkgevers die werknemers voor onbepaalde tijd én voor een vast aantal uren (geen oproepcontract) in dienst nemen, gaan voor hen een lagere WW-premie betalen. Voor werknemers met een tijdelijk contract (ook binnen uw eigen organisatie) wordt een hogere WW-premie betaald. 

Onder het lage tarief vallen tevens jongeren tot 21 jaar die (gemiddeld per loonaangiftetijdvak) niet meer dan twaalf uur per week werken en werknemers die een beroepsopleiding volgen.