Statement

Interfact Uitzendburo wil een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Diversiteit is daarbij voor ons een sleutelwoord. Bij onze werving en selectie kijken wij naar vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie en zo vinden wij voor elke aanvraag/ vacature de beste kandidaat. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit spelen hierbij geen rol.

Antidiscriminatie

Het doel van dit beleid is om naar medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 • Wat Interfact Uitzendburo verstaat onder discriminatie / discriminerende verzoeken;
 • Wat het standpunt is van Interfact Uitzendburo ten opzichte van discriminatie / discriminerende verzoeken;
 • Handelen door de medewerkers;
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding.
 • Verantwoordelijkheden van de werkgever

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goed invulling van de functie.

 • Interfact Uitzendburo wijst iedere vorm van discriminatie af
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
  • een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede (functie gerelateerde) reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
  • resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
  • in redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
  • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 • Interfact Uitendburo tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.
 • De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminerend karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever in bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de leidinggevende.
 • Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

Interfact Uitzendburo is verantwoordelijk voor:

 • het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 • de kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
  • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid;
  • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
  • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminerend verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
 • De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.
Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de vertrouwenspersoon: Carl Bel. Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00-17.30 uur op 020-6624700.

Als kleine organisatie in omvang, werken wij nauw samen en is iedere medewerker bekend met het antidiscriminatiebeleid. Aanvullende maatregelen zijn vooral van belang als de organisatie groeit. Om ook dan het antidiscriminatiebeleid te borgen treffen wij de volgende maatregelen:

 • Elke medewerker is bekend met de voorlichtingswebsite www.werkjijmeezegnee.nl van de ABU;
 • Antidiscriminatiebeleid/ diversiteit is een terugkerend agendapunt bij ons weekoverleg;
 • Het antidiscriminatiebeleid maakt onderdeel uit van het inwerktraject voor (nieuwe) medewerkers (ook stagiairs);
 • Mysterycalls worden geëvalueerd en de uitkomsten waar nodig ingepast in het bestaande beleid;
 • Onze opdrachtgevers zijn op de hoogte van onze werkwijze en van het feit dat wij verzoeken met een discrimineel karakter niet honoreren.